Today, we will learn about Thai adjective words with a prefix “nɑ̂ɑ- (น่า-)”. In the Thai language, when you are using the word “nɑ̂ɑ- (น่า)” as a prefix (worth v+ing, -able, -ing) + Verb or Adjectives, this prefix to a Thai verb makes it into an adjective which expresses an opinion of the verb as “worth enacting”, similar to the “-able” suffix in English and also has a lot of different meaning.

Here are some examples of commonly used prefixes word “nɑ̂ɑ- (น่า-)”:

 1. น่ารักnɑ̂ɑ-rɑ́k = cute, lovely

– phûu yǐŋ Thai ní-sɑ̌i nɑ̂ɑ-rɑ́k mɑ̂ɑk
ผู้หญิงไทยนิสัยน่ารักมา ก
Thai ladies have lovely manners.

– phûu-yǐŋ khon nán nâa-rák mâak
ผู้หญิงคนนั้นน่ารัก
That lady/girl is a lovely/worth loving person.

 1. น่าอ่านnâa-àan= be enjoyable to read
  nǎŋ-sɯ̌ɯ lêm níi nâa-àan jiŋ jiŋ
  หนังสือเล่มนี้น่าอ่านจ ริงๆ
  This book is really enjoyable to read.
 1. น่ากินnâa-gin = delicious, appetizing
  aa-hǎan ii-sǎan (duu) nâa-gin thúk yàaŋ ləəy
  อาหารอีสาน (ดู) น่ากินทุกอย่างเลย
  E-san food is so appetizing.
 1. น่าไปnâa-bpai= worth going to
  mɯaŋ Chiang-Mai bpen sà-thǎan-thîi thîi nâa-bpai mâak
  เมืองเชียงใหม่เป็นสถานที่ที่น่าไปมาก
  Chiang Mai city is a place worth to going to.
 1. น่ากลัวnâa-glua = frightening
  phǐi sɔɔm-bîi nâa-glua mâak
  ผีซอมบี้น่ากลัวมาก
  The Zombie ghost is very frightening.
 • There are some more words using the prefix “nâa (น่า)”, for example:

น่าเกลียด  nâa-gliàt = ugly, hateable
น่าคิด nâa-khít = interesting, considerable
น่าอยู่ nâa-yùu = cozy, livable
น่าซื้อ nâa-sɯ́ɯ = worth buying
น่ารู้ nâa-rúu = worth learning
น่าลอง nâa-lɔɔŋ = worth trying
น่าฟัง nâa-faŋ = pleasant to listen to
น่าเชื่อ nâa-chɯ̂a = believable
น่าสนใจ nâa-sǒn-jai = interesting
น่าเบื่อ nâa-bɯ̀a = boring
น่าสงสาร nâa-sǒŋ-sǎan = pitiful
น่าสงสัย nâa-sǒŋ-sǎi = suspicious
น่านับถือ nâa-náp-thɯ̌ɯ = worth of respect
น่าไว้ใจ nâa-wái-jai = trustworthy
น่ารำคาญ nâa-ram-khaan = annoying

Don’t forget to practice and try to memorize them!