Thai Comparatives: The Thai comparative, there are 3 words you should know; gwàa (กว่า), khɯ̂n (ขึ้น) and loŋ (ลง).

A. “gwàa (กว่า)”
“gwàa (กว่า)” = more; more than. Inequality more (than), to a greater extent’ occurs in construction with Stative (State) verbs not Action (Dynamic) verb. Comparing the differences between two things or two people.

Examples:
sŭay-gwàa (สวยกว่า) = to be more beautiful (than something or somebody else).
คุณสวยกว่าแฟนเก่าผมมาก
khun sŭay-gwàa fɛɛn gàw phŏm mɑ̂ɑk
You are much more beautiful than my ex!

dii-gwàa (ดีกว่า) = to be better than something or somebody else.
แฟนใหม่ฉันดีกว่าคนเก่าทุกอย่าง
fɛɛn mɑ̀i chɑ̌n dii-gwɑ̀ɑ khon gɑ̀w thúk yɑ̀ɑŋ
My new boyfriend is better than my ex! everything!

ถ้าคุณคิดว่าเขาดีกว่าผม 
thɑ̂ɑ khun khít-wɑ̂ɑ khɑ̌w dii-gwɑ̀ɑ phǒm…
If you think he is better ( than me )…

B. “khɯ̂n (ขึ้น) and loŋ (ลง)”
“khɯ̂n (ขึ้น) and loŋ (ลง)”  = Talking about some changes of one thing, one person or a certain group of thing or people.

Examples:
khɯ̂n (ขึ้น) = up or to increase

sŭay-khɯ̂n (สวยขึ้น) = to be more beautiful (than before)
คุณสวยขึ้นนะ
khun sŭay-khɯ̂n ná
You are more beautiful. (than before)

คุณพูดไทยเก่งขึ้นนะ
khun phûut Thai gèŋ-khɯ̂n nɑ́
You speak Thai better. (than before)

ผมรู้สึกดีขึ้นมากครับ
phǒm rúu-sɯ̀k dii-khɯ̂n mɑ̂ɑk khrɑ́p
I feel a lot better. (than I felt before)

Let’s see the difference between khɯ̂n (ขึ้น) and gwàa (กว่า) again.
คุณสวยขึ้นนะ
khun sŭay khɯ̂n ná
You are more beautiful. (than before)

คุณสวยกว่าแฟนเก่าผมมาก
khun sŭay-gwàa fɛɛn gàw phŏm mɑ̂ɑk
You are much more beautiful than my ex.

BUT when you put a precise time word at the end of your sentence you should use both khɯ̂n (ขึ้น) and gwàa (กว่า).

For example:
คุณสวย (ขึ้นกว่าเมื่อวานนะ
khun sǔay khɯ̂n gwɑ̀ɑ mɯ̂ɑ-wɑɑn nɑ́
You are more beautiful than you were yesterday.

ผมรู้สึกดี (ขึ้นกว่าเมื่อวานครับ
phǒm rúu-sɯ̀k dii-khɯ̂n gwɑ̀ɑ mɯ̂ɑ-wɑɑn khráp
I feel better than I felt yesterday.

Practice your Thai with the following exercise:

 1. ขึ้น khɯ̂n
  b. ลง  loŋ
  c. กว่า gwàa
  d. ขึ้นกว่า khɯ̂n-gwàa
 2. พ่อผมรวย____ ผม
  phɔ̂ɔ phŏm ruay ____ phŏm
 3. คุณรู้สึกดี ____ มั้ย
  khun rúu-sɯ̀k dii- ____ mái
 4. คุณสวย _____ ปีที่แล้ว
  khun sŭay _____ bpii tîi lɛ́ɛw
 5. สิ่งแวดล้อมกำลังแย่ ____ ทุกวัน
  sìŋ-wɛ̂ɛt-lɔ́ɔm gɑm-lɑŋ ____ yɛ̂ɛ loŋ thúk wan
 6. คุณคิดว่าคุณดี ____ ผมเหรอ
  khun kkít-wɑ̂ɑ khun dii- _____ phŏm rə̌ə?

If you have anything to add just go to the TSL Facebook Page or TSL Website discussion right here or reply to the post. Thanks ^_^