อยากได้ (yɑɑ̀k-dɑɑ̂y)

The verb ได้ (dɑɑ̂y) after another verb or at the end of a sentence means “able” or “possible”. However, when it occurs as the main verb itself, ได้ (dɑɑ̂y) means “to get” or “to obtain”. So อยากได้ (yɑɑ̀k-dɑɑ̂y) is translated as “want to get”. Thai has different words to express particular meanings of “want” which we can summarize as follows:

อยาก (yɑɑ̀k)

อยาก (yɑɑ̀k)  means “to want to do something” where อยาก (yɑɑ̀k) would normally be followed by a verb.

For example:

ผมอยากกลับบ้าน

phǒm yɑ̀ɑk gl̀ap baân

I want to go (back) home.

อยากได้ (yɑɑ̀k-dɑɑ̂y)

อยากได้ (yɑɑ̀k-dɑɑ̂y) means “to want (to get) something” and is always followed by a noun.

For example:

เขาอยากได้บ้านใหม่

khǎw yɑɑ̀k dɑɑ̂y baân mài

She wants a new house.

อยากให้ (yɑɑ̀k-hâi)

อยากให้ (yɑɑ̀k-hâi) One of the meanings of the verb ให้ (hâi) is “to have someone do something”. So อยากให้ (yɑɑ̀k-hâi) is translated as “to want someone to do something”.

For example:

เขาอยากให้ครูอธิบายคำนั้น

khǎw yɑɑ̀k hâi khruu àth́ibaay kham nán

He wants the teacher to explain that word.

Exercise:

Choose อยาก”, “อยากให้”, or อยากได้” to fill in the blanks.

( yɑɑ̀k)   ( yɑɑ̀k-hâi)     (yɑɑ̀k-dɑɑ̂y)

  1.   เขา……………เพื่อนทุกคนรักเขา

khǎw………………phŵan thúk khon ŕak khǎw

  1.   เขา……………ทานข้าวนอกบ้าน

khǎw………………thaan khaâw nɔɔ̂k baân

3.เพื่อนเขา……………….โทรศัพท์มือถือใหม่

phwân khǎw……………………………thoo-ra-sàp mɯɯ-thɯ̌ɯ mài

4.ทุกคน…………………ไปเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์

thúk khon…………………………..pai thîaw sà-ẃit-saa-lɛɛn

5.พี่ชาย……………………ดื่มเบียร์ไทย

pĥii chaay………………………….dɯ̀ɯm bia Thai

6.พี่สาว……………………..น้องสาวขยันเรียน

pĥii-saǎw……………………………nɔ́ɔŋ saǎw khà-yǎn rian

7.แม่………………………พ่อกลับบ้านเร็วๆ

mɛ̂ɛ………………………………phɔ̂ɔ gl̀ap bâan rew rew

8.น้องชาย……………….งานใหม่

nɔɔ́ŋ chaay…………………………….ŋaan mài

9.ดิฉัน……………………กาแฟร้อนหนึ่งถ้วย

dì-chǎn………………………………….gaa fɛɛ rɔɔ́n nɯ̀ŋ thûay

10.ดิฉัน……………………….ชงกาแฟร้อนเอง

dì-chǎn………………………………….choŋ gaa fɛɛ rɔɔ́n eeŋ

11.เขา……………………………..ไปหาหมอฟันวันนี้

khǎw…………………………………pai ȟǎa mɔɔ̌ fan wan-ńii

12.นักเรียน……………………..ครูอธิบายคำที่เขาไม่เข้าใจ

nák-rian………………………………….khruu à-th́i-baay kham tĥii khǎw mâi khâw jai

13.เขา……………………………คุณช่วยถ่ายรูปเขา

khǎw…………………………………..khun chûay thàay ruûp khǎw

14.เพื่อนผม……………………พบคุณมาก

phŵan phǒm………………………..phóp khun maâk

15.เรา………………………….ตั๋วคอนเสิร์ตฟรี

raw……………………………………dtǔa khɔɔn sɔ̀ɔt frii

16.ลูกชายเขา……………………ว่ายน้ำเก่ง

luûk chaay khǎw……………………………..wâay naám geèŋ

17.ลูกสาวเขา…………………….ขนมและเสื้อใหม่

luûk saǎw khǎw……………………………….khà-nǒm lɛ́ sɯ̂a mài

18.ดิฉัน……………………………..คุณสบายใจ

dì-chǎn…………………………..khun sàbaay jài

19.พ่อ…………………………………ลูกๆ สนุกเลย…………….ซื้อของเล่นให้

phɔ̂ɔ…………………………luûk luûk sànùk laay sɯ́ɯ khɔɔ̌ŋ lên hâi

20.เรา…………………………ขายบ้านเก่า แล้วซื้อบ้านใหม่

raw……………………………..khǎay baân khǎw lɛɛ́w sẃw bâan mài